DIV中自定义按钮样式

首先,插入表单中的按钮。新建样式 ,类。固定好宽高,定义背景图片,(就是切好的自己做的按钮图片)应用样式。
这时候你会发现,系统自带的按钮和图片重叠了。
在样式style中加上:
    border-top-width: 0px;
    border-right-width: 0px;
    border-bottom-width: 0px;
    border-left-width: 0px;
    border-top-style: none;
    border-right-style: none;
    border-bottom-style: none;
    border-left-style: none;
也就是边框无,宽:0px.

X

截屏,微信识别二维码

微信号:13366258895

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信